Terms and Conditions | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (See English version below)

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
Artikel 4. Aflevering
Artikel 5. Levertijd
Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding
Artikel 7. Overmacht
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Privacy
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13. Toepasselijk recht
Artikel 14. Geschillen
Artikel 15. Wijzigingen

Artikel 1. Algemeen
1.1 'CLIC CREATIONS B.V.' is ingeschreven bij de KvK onder nr. 72017031 | BTW NL858946464B01.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met CLIC CREATIONS B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien CLIC CREATIONS B.V. voor de uitvoering van overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CLIC CREATIONS B.V. erkend.
1.5 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door CLIC CREATIONS B.V..
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden CLIC CREATIONS B.V. eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door CLIC CREATIONS B.V. of een door CLIC CREATIONS B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn CLIC CREATIONS B.V. en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van CLIC CREATIONS B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 CLIC CREATIONS B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 De prijzen van CLIC CREATIONS B.V. zijn mogelijk onderhevig aan de grondstofprijswijzigingen van (edel)metalen op de wereldmarkt. Schommelingen in deze marktprijzen kunnen derhalve periodiek leiden tot prijsverhogingen. CLIC CREATIONS B.V. heeft het recht om op deze gronden een prijsverhoging door te voeren, ook als de goederen reeds besteld zijn en de status “te leveren” of “backorder” hebben.
3.3 In geval van prijsverhoging tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en levering heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit recht vervalt 10 dagen nadat CLIC CREATIONS B.V. de prijsverhoging bij de afnemer kenbaar heeft gemaakt.
3.4 Het in artikel 3.2 genoemde is niet van toepassing indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. In het geval van consumenten geldt dat de bestelling wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan CLIC CREATIONS B.V. verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij CLIC CREATIONS B.V. bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van CLIC CREATIONS B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CLIC CREATIONS B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door CLIC CREATIONS B.V. opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van CLIC CREATIONS B.V. zijn, waarna CLIC CREATIONS B.V. zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CLIC CREATIONS B.V. (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding
6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij CLIC CREATIONS B.V. overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan CLIC CREATIONS B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij CLIC CREATIONS B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt CLIC CREATIONS B.V. na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.2 Onverminderd de rechten van CLIC CREATIONS B.V. op basis van de wet is CLIC CREATIONS B.V. gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan CLIC CREATIONS B.V. omstandigheden ter kennis komen die CLIC CREATIONS B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien CLIC CREATIONS B.V. bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan CLIC CREATIONS B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CLIC CREATIONS B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop CLIC CREATIONS B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij CLIC CREATIONS B.V. en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CLIC CREATIONS B.V. de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door CLIC CREATIONS B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien CLIC CREATIONS B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 CLIC CREATIONS B.V. biedt een garantie van 6 maanden na aanschaf van de goederen.Echter wanneer er schade ontstaat door een onjuiste behandeling van het sieraad dan dekt onze garantie deze kosten niet.
8.2 CLIC CREATIONS B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CLIC CREATIONS B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan CLIC CREATIONS B.V.. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door CLIC CREATIONS B.V. gegrond worden bevonden, zal CLIC CREATIONS B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CLIC CREATIONS B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van CLIC CREATIONS B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CLIC CREATIONS B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CLIC CREATIONS B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 CLIC CREATIONS B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens CLIC CREATIONS B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CLIC CREATIONS B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden voldaan. Bij betaling d.m.v. overschrijving per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van CLIC CREATIONS B.V.. Betaling dient te aller tijden te geschieden voor levering, binnen 10 dagen na bestelling. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuur/besteldatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van CLIC CREATIONS B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens CLIC CREATIONS B.V. onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien CLIC CREATIONS B.V. haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien CLIC CREATIONS B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door CLIC CREATIONS B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CLIC CREATIONS B.V. zolang de afnemer de vorderingen van CLIC CREATIONS B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CLIC CREATIONS B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door CLIC CREATIONS B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CLIC CREATIONS B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy
11.1 CLIC CREATIONS B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door CLIC CREATIONS B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. CLIC CREATIONS B.V. is echter wel gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien de wet dit vereist.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van CLIC CREATIONS B.V.  kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen CLIC CREATIONS B.V. worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.
11.3 Persoonsgegevens zullen op verzoek van de online bezoeker zo spoedig als mogelijk is worden verwijderd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door CLIC CREATIONS B.V.  geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij CLIC CREATIONS B.V.  en/of haar leveranciers. Het (laten) produceren van goederen (sterk) lijkende op de modellen van CLIC CREATIONS B.V. is dan ook nadrukkelijk bij de wet verboden. Personen of bedrijven die zich daar niet aan houden zullen derhalve worden vervolgt.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CLIC CREATIONS B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per email voorleggen aan CLIC CREATIONS B.V. via info@cliccreations.nl of per post versturen aan CLIC CREATIONS B.V. , Graaf van Solmsweg 46-D, 5222 BP ‘s-Hertogenbosch. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. Klachten dienen te aller tijden te zijn voorzien van de naam, adres en woonplaats gegevens van de afnemer.

Artikel 15. Wijzigingen
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Brabant. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
15.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de website van CLIC Creations B.V. zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.

English Version

Terms and Conditions
Article 1. General
Article 2. Offers and formation of agreements
Article 3. Prices / Price increase
Article 4. Delivery
Article 5. Delivery time
Article 6. Visibility period and Dissolution
Article 7. Force majeure
Article 8. Warranty
Article 9. Payment
Article 10. Retention of title
Article 11. Privacy
Article 12. Intellectual property rights
Article 13. Applicable law
Article 14. Disputes
Article 15. Changes

Article 1. General
1.1 'CLIC CREATIONS B.V.' is registered with the Chamber of Commerce under number 72017031 | BTW NL858946464B01.
1.2 These conditions are part of all offers and agreements with CLIC CREATIONS B.V. insofar as not expressly deviated from in writing.
1.3 These conditions also apply if CLIC CREATIONS B.V. for the execution of agreements third parties must engage.
1.4 Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not provided by CLIC CREATIONS B.V. recognized.
1.5 In the event that the conditions and an agreement contain contradictory clauses, the agreement shall prevail.
1.6 If any part of the conditions is void or is nullified, the other provisions of the terms and conditions will remain in full force and parties will be bound to make an effort to determine in good consultation a replacement clause that is valid and the original intentions. approaching parties as much as possible.

Article 2. Offers and formation of agreements
2.1 All offers are without obligation, unless explicitly stated otherwise by CLIC CREATIONS B.V ..
2.2 Contracts for the delivery of goods bind CLIC CREATIONS B.V. first after written confirmation. Actual implementation by CLIC CREATIONS B.V. or a by CLIC CREATIONS B.V. sent invoice is equivalent to a written confirmation of the offer.
2.3 If the accuracy of the content of this written confirmation is not disputed within 8 days, also in writing, CLIC CREATIONS B.V. and customer bound to this.
2.4 Offers from CLIC CREATIONS B.V. do not automatically apply to repeat orders.
2.5 CLIC CREATIONS B.V. can not be held to its offer if the customer should have understood that the offer, or any part thereof, contained an obvious mistake or error.
2.6 Additions, changes and / or further agreements are only valid if agreed in writing.

Article 3. Prices / Price increase
3.1 All prices are expressed in euros, including sales tax (VAT), unless otherwise indicated.
3.2 The prices of CLIC CREATIONS B.V. are potentially subject to the raw material price changes of (precious) metals on the world market. Fluctuations in these market prices can therefore periodically lead to price increases. CLIC CREATIONS B.V. has the right to make a price increase on these grounds, even if the goods have already been ordered and have the status "to deliver" or "backorder".
3.3 In the event of a price increase between the moment of the conclusion of the agreement and delivery, the customer has the right to terminate the distance contract on the day on which the price increase takes effect. This right expires 10 days after CLIC CREATIONS B.V. has notified the price increase to the customer.
3.4 The article mentioned in article 3.2 does not apply if the price increase is the result of statutory regulations and / or provisions.
3.5 All prices are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In the case of printing and typing errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the wrong price.

Article 4. Delivery
4.1 If items are available from stock, they will be sent immediately after ordering. In the case of consumers, the order will be sent immediately after receipt of the payment. CLIC CREATIONS B.V. can be used for sending ordered items. charge shipping costs. The delivery of ordered items takes place at CLIC CREATIONS B.V. known postal address, not being of a temporary nature, and issued to the natural person at the delivery address.
4.2 The customer must sign for receipt of the products. This is only different if the customer has grounds for refusal based on the law.
4.3 If the customer refuses the purchase or is negligent with the provision of information or instructions necessary for the delivery, the articles will be stored at the expense and risk of the buyer.
4.4 The delivery obligation of CLIC CREATIONS B.V. will, subject to proof to the contrary, be paid as soon as CLIC CREATIONS B.V. delivered goods were once offered to the customer. In the case of home delivery, the report of the carrier, which implies the refusal of acceptance, serves as full proof of the delivery offer, subject to proof to the contrary.
4.5 In the event of refusal of the offered goods return freight and storage costs, as well as the risk of damage or loss of the refused goods, will be entirely at the expense of the customer, unless the customer is entitled to dissolution of the purchase or replacement of the case. calls.

Article 5. Delivery time
5.1 A by CLIC CREATIONS B.V. specified delivery time can never be regarded as a deadline. The delivery time starts first after all necessary data in the possession of CLIC CREATIONS B.V. are, after which CLIC CREATIONS B.V. will try to make delivery within 30 days.
5.2 CLIC CREATIONS B.V. will be part of the rules of distance selling. (contractor) take orders with due speed, but at least within 30 days. If this is not possible (because the order is not in stock or no longer available), or there is a delay for other reasons, or an order can not or only partially be executed, then the customer (client) will receive within 1 month after placing of the order message and in that case he has the right to cancel the order without costs and notice of default.

Article 6. Visibility period and Dissolution
6.1 The customer has the right to order goods delivered on the basis of an order at CLIC CREATIONS B.V. pursuant to article 7: 5 Dutch Civil Code, to dissolve the agreement within a period of 7 working days without giving any reason, unless expressly agreed otherwise. This period starts at the moment the ordered items are delivered. If after the end of this period the customer does not deliver the goods delivered to CLIC CREATIONS B.V. has returned, the sale is a fact. The customer is obliged, before proceeding to return, within the period of 7 working days after delivery to report to CLIC CREATIONS BV The customer must prove that the delivered goods are returned in time (no later than 10 working days after delivery), for example by means of proof of mail delivery. The return of the delivered goods is entirely at the expense and risk of the buyer. Return of the goods must be in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in a new condition. If the goods have been used by the customer, encumbered or damaged in any way, the right to dissolution within the meaning of this paragraph will lapse. With due observance of the provisions in the previous sentence, CLIC CREATIONS B.V. After receipt and verification of the returned goods the dissolution of the purchase by return and ensures that within 30 days after good receipt of the complete return, the full purchase amount will be refunded to the customer free of charge.
6.2 Without prejudice to the rights of CLIC CREATIONS B.V. according to the law CLIC CREATIONS B.V. entitled to suspend or terminate the agreement in whole or in part by means of a written statement to that end, with the right to compensation to the buyer if CLIC CREATIONS B.V. circumstances that CLIC CREATIONS B.V. give good grounds to fear that the customer will not fulfil his obligations or if CLIC CREATIONS B.V. at the conclusion of the agreement asked to provide security for the fulfilment and this security remains or is insufficient (in spite of summons) as well as in case of bankruptcy of the buyer, an own request for bankruptcy by the buyer, suspension of payment, liquidation or a decision to this end, full or partial transfer of the business of the buyer or confiscation of any part of his assets.
6.3 If circumstances arise with regard to persons and / or materials of which CLIC CREATIONS B.V. engages in the performance of the agreement or commits to operate, which are of such a nature that the execution of the agreement becomes impossible or so objectionable and / or disproportionately expensive that compliance with it cannot reasonably be expected, is CLIC CREATIONS BV authorized to terminate the agreement.

Article 7. Force majeure
7.1 Force majeure is understood in addition to that which is understood in the law and jurisprudence, all circumstances on which CLIC CREATIONS B.V. has no influence and which impedes the delivery of goods or makes them impossible, including but not limited to strike work at CLIC CREATIONS B.V. and / or suppliers, faults in the Internet or WAP, faults in the electricity, disturbances in e-mail traffic and faults or changes in technology provided by third parties.
7.2 An appeal to force majeure can also be made if the circumstance that prevents (further) performance occurs after CLIC CREATIONS B.V. the commitment should have been fulfilled.
7.3 If the period in which, due to force majeure, fulfillment of the obligation by CLIC CREATIONS B.V. it is not possible to take longer than 2 weeks, both parties are entitled to dissolve the agreement, without there being an obligation to pay compensation in that case.
7.4 If CLIC CREATIONS B.V. at the onset of the force majeure has partially fulfilled its obligations, or can only partly fulfill its obligations, it is entitled to invoice the already delivered or the deliverable part separately and the customer is obliged to pay this invoice as if it were a separate contract . However, this does not apply if the already delivered or deliverable part does not have an independent value.

Article 8. Warranty
8.1 CLIC CREATIONS B.V. offers a warranty of 6 months after purchase of the goods. However, if damage is caused by an incorrect treatment of the piece of jewelery, our guarantee does not cover these costs.
8.2 CLIC CREATIONS B.V. is never responsible for the ultimate suitability of the goods for each individual application by the customer, nor for any advice regarding the use or application of the goods.
8.3 The customer is obliged to check the delivered goods immediately upon receipt. If it turns out that the delivered item is wrong, inadequate or incomplete, then the customer must (before proceeding to return to CLIC CREATIONS BV) immediately report these defects in writing or by email to CLIC CREATIONS BV Return of the goods must be made. in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in a new condition. Commissioning after detection of failure, damage arising after detection of failure, encumbrance and / or resale after detection of defect, does this right to complain and return completely invalid.
8.4 If complaints from the customer are made by CLIC CREATIONS B.V. found to be well-founded, CLIC CREATIONS B.V. at its discretion or to replace the delivered goods free of charge or to make a written arrangement regarding the compensation with the customer, on the understanding that the liability of CLIC CREATIONS B.V. and therefore the amount of compensation is always limited to a maximum of the invoice amount of the goods concerned, or (at CLIC CREATIONS B.V.'s discretion) up to the maximum in the relevant case by the liability insurance of CLIC CREATIONS B.V. amount covered. Any liability of CLIC CREATIONS B.V. for any other form of damage is excluded, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect damage or consequential loss or damage due to lost profits.
8.5 CLIC CREATIONS B.V. is not liable for damage caused by intent or equivalent conscious recklessness of non-managerial staff.
8.6 This guarantee does not apply if: A) and as long as the customer is obliged to CLIC CREATIONS B.V. is in default; B) the customer has repaired the delivered goods himself and / or processed or has third parties repaired and / or processed. C) the delivered goods are exposed to abnormal circumstances or otherwise careless handling or contrary to the instructions of CLIC CREATIONS B.V. and / or directions for use have been treated on the packaging; D) the defect is wholly or partially the result of regulations that the government has made or will make regarding the nature or the quality of the materials used;

Article 9. Payment
9.1 Unless otherwise agreed, the payment must be paid immediately upon completion of the order via one of the offered payment methods. On payment by transfer by bank or giro the date of payment is the date of credit of the giro account of CLIC CREATIONS B.V .. Payment must be made at all times for delivery within 10 days after order. Payment in instalments is not possible.
9.2 After the expiry of 10 days after the invoice / order date, the customer is legally in default and from that moment an interest of 1% per month on the due amount, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest applies, where a part of a month is counted for a whole month.
9.3 In the event of bankruptcy or suspension of payment of the customer or an application thereto, the claims of CLIC CREATIONS B.V. and the obligations of the customer towards CLIC CREATIONS B.V. immediately due and payable.
9.4 If CLIC CREATIONS B.V. must hand over its claim for collection, the customer owes a fixed amount of 15% of the owed extrajudicial collection costs, with a minimum amount of 250 euro.
9.5 If CLIC CREATIONS B.V. can demonstrate that he has incurred higher costs that were reasonably necessary, these are also eligible for reimbursement.

Article 10. Retention of title
10.1 The ownership of all CLIC CREATIONS B.V. goods sold and delivered to the customer remain with CLIC CREATIONS B.V. as long as the customer claims CLIC CREATIONS B.V. by virtue of the agreement or previous or later similar contracts not fulfilled, as long as the customer has not yet performed the work performed or to be performed from these or similar agreements and as long as the customer has the claims of CLIC CREATIONS B.V. due to shortcomings in the performance of such obligations has not yet paid, including claims in respect of fines, interest and costs, all this as referred to in Section 3:92 Dutch Civil Code.
10.2 The information provided by CLIC CREATIONS B.V. goods delivered that fall under the retention of title may only be resold within the framework of normal business operations and must never be used as a means of payment.
10.3 The customer is not entitled to pledge the goods falling under the retention of title or encumber them in any other way.
10.4 If third parties seize goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the customer is obliged CLIC CREATIONS B.V. to be informed as soon as reasonably may be expected.

Article 11. Privacy
11.1 CLIC CREATIONS B.V. respects the privacy of the online visitors to its website and is the sole owner of the information obtained through this website, unless otherwise indicated. This information is provided by CLIC CREATIONS B.V. not sold, shared or rented to third parties. CLIC CREATIONS B.V. is, however, entitled to release information about users if the law so requires.
11.2 Information indicating the identity of an online visitor to the website of CLIC CREATIONS B.V. can be deduced, is provided voluntarily by the visitor. This information is available within CLIC CREATIONS B.V. are used for the purpose of making visits to our websites as simple and enjoyable as possible. The customer gives explicit permission for this.
11.3 Personal data will be removed as soon as possible at the request of the online visitor.

Article 12. Intellectual property rights
12.1 Unless expressly agreed otherwise in writing, the full copyrights and all other intellectual and industrial property rights with respect to the rights of CLIC CREATIONS B.V. goods or services supplied, such as trademark rights, design rights, patent rights, sui generis database rights, etc., exclusively at CLIC CREATIONS B.V. and / or its suppliers. The (have) produced goods (strong) resembling the models of CLIC CREATIONS B.V. is therefore expressly prohibited by law. Individuals or companies that do not adhere to this will therefore be prosecuted.
12.2 The parties undertake to take adequate measures to ensure confidentiality with regard to each other data of a confidential nature of which they become aware during the execution of the agreement.

Article 13. Applicable law
In all legal relationships where CLIC CREATIONS B.V. is a party, only Dutch law applies, even if an obligation is fully or partially executed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

Article 14. Disputes
14.1 The customer can submit questions and / or complaints by email to CLIC CREATIONS B.V. via info@cliccreations.nl or send by mail to CLIC CREATIONS B.V. , Graaf van Solmsweg 46-D, 5222 BP 's-Hertogenbosch. Complaints will be treated as soon as possible, but no later than within 30 days. If this is not possible for any reason, the customer will be informed of the duration of the delay. Complaints must at all times be provided with the name, address and residence details of the customer.

Article 15. Changes
15.1 These terms and conditions have been filed with the Chamber of Commerce Brabant. The Dutch text of these conditions is always decisive for the explanation thereof.
15.2 Changes to these terms and conditions are only valid after they have been posted on the website of CLIC Creations B.V. have been published, with the proviso that with appropriate changes during the term of an offer the most favourable provision for the buyer will prevail.