Privacy Policy | Privacybeleid

Privacybeleid CLIC Creations B.V.
Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid
Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in onze winkel(s) permanent cameratoezicht om diefstal tegengaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.
Wat doen we met uw gegevens?
Uitvoeren overeenkomsten
Wij verwerken deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.
Camerabeelden
Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nieuwsbrieven
Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.
Cookies
Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.
Beveiliging persoonsgegevens
Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.
Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
CLIC Creations B.V.
Betreft: Privacyrechten
Graaf van Solmsweg 46-D
5222 BP  ‘s-Hertogenbosch

English version

CLIC Creations B.V.

Our responsibility and the applicability of this privacy policy
When it comes to the processing of your personal data, we are the so-called 'responsible' within the meaning of the General Data Protection Regulation (AVG). This means that we decide which personal data will be processed, with what purpose and in what way.
We are responsible for ensuring that your personal data are processed in a proper and careful manner in accordance with the AVG.
This privacy policy applies to all our services and agreements. By using our website or concluding an agreement, you accept our privacy policy.
Which personal data do we process?
Personal data are all data that can provide information about an identifiable natural person.
We use and process your name, address, telephone number, e-mail address, bank details, purchase history and sporadic data such as wedding or birth dates. We need this information to contact you in order to be able to execute and fulfill the agreements made with you. We can also use this information to send you informational or commercial messages related to our company. If you visit our website, we may be able to monitor your surfing behavior via cookies. We also use permanent camera surveillance in our shop (s) to prevent theft, but also to protect our customers and employees. More information about this can be found under the following heading.
What do we do with your data?
Run agreements
We process this data in order to execute orders, repairs or other orders. We also provide this information to others when necessary for the execution of the agreement. Think of a repairer, supplier or delivery service. We require these persons to treat these data with care and only use them for the purpose for which we make them available to them.
Camera images
To protect our properties and the safety of our customers and staff, we use visible and possibly invisible security cameras. In cases of malpractice we will share these images with the police, the judiciary and third parties, all of this - in line with the law and regulations and the agreements with the Dutch Data Protection Authority.
Newsletters
We are happy to keep our customers and those who have given their permission, and can also use the personal data to send (electronic) newsletters.
Cookies
Our website can use (external) cookies. You will then be asked whether you wish to accept it or can set your browser to accept or reject cookies automatically. Cookies are small text files that can be placed on your computer to help us or third parties analyze how visitors use our site. The information generated by the cookies about your use of the website can be transferred to our own servers or those of a third party, such as Google.
Security of personal data
We, too, believe it is important that your data is safe, so we take appropriate technical and organizational measures to prevent the loss, misuse or theft of your personal data. The data is stored, protected with a password and the persons who work with it are bound to confidentiality (declarations).
Storage period personal data
We do not store your personal data longer than is necessary for the purpose of the processing, however this can vary per situation. We use the agreed guarantee period and / or the statutory retention periods as a reasonable starting point.
Your rights
You have the right to inspect the personal data we process, the right to correct this data or to have it removed. You also have the right to request that we transfer the digital data that we process to a third party that you make known.
If you want to know which personal data we process from you, you can make a written request for perusal from us.
You can send your written requests to:
CLIC Creations B.V.
Subject: Privacy rights
Graaf van Solmsweg 46-D
5222 BP 's-Hertogenbosch
The Netherlands